Obchodní podmínky internetového portálu (aplikace) Porovnejsito.cz

Porovnejsito.cz s.r.o.


se sídlem: Stupkova 952/18, Nová Ulice, 779 00 Olomouc


IČO: 06523072


Obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72216 (dále jen „Zprostředkovatel")

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Tyto obchodní podmínky společnosti Porovnejsito.cz s r.o., identifikační číslo: 06523072, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72216 (dále jen „obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti
a další z tohoto vyplývající právní a jiné vztahy fyzických a právnických osob (dále jen „uživatel")
v souvislosti s jejich využíváním webového portálu www.porovnejsito.cz (dále jen „portál").


2. Portál funguje jako srovnávač, přičemž umožňuje srovnávat různé nabídky produktů a služeb třetích osob, tj. dodavatelů nebo poskytovatelů (dále jen „dodavatel"), kdy uživatel má možnost vybrat si tu z nabídek, kterou si dle svého uvážení vyhodnotí jako nejvhodnější, a pokud to portál u vybraného dodavatele bude umožňovat, objednat si produkt nebo službu jeho prostřednictvím.


3. Při veškeré komunikaci se Zprostředkovatelem a jakémkoliv informování nebo zadávání osobních a jiných údajů uživatele na portálu je uživatel povinen uvádět všechny tyto údaje správně a v souladu se skutečností. Údaje sdělené Zprostředkovateli je poté uživatel při jakékoliv jejich změně povinen Zprostředkovateli bezodkladně sdělit.

4. Stávající znění obchodních podmínek může být Zprostředkovatelem měněno a doplňováno (tj. aktualizováno) dle vyvstalých potřeb, přičemž práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek tímto zůstávají nedotčena.


5. Portál funguje v rámci svého provozu neustále (tj. 24 hodin denně/7 dní v týdnu). Uživatel však bere na vědomí, že funkčnost portálu může být přerušena, a to z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Zprostředkovatele apod.


II. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ MOŽNOSTI UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO ZÁVAZKU (SMLOUVY)


1. Na portálu jsou uvedeny seznamy produktů a služeb nabízených jejich různými dodavateli, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených produktů a služeb. Ceny nabízených produktů a služeb mohou být na portálu uvedeny orientačně, přičemž Zprostředkovatel nenese odpovědnost za to, že následným jednáním uživatel s dodavatelem uzavře konkrétní smluvní závazek za cenu jinou, než je cena uvedená na portálu. Tímto ustanovením tak není omezena možnost dodavatele nebo Zprostředkovatele uzavřít s uživatelem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


2. Veškeré nabídky produktů a služeb umístěné na portálu jsou nezávazné a Zprostředkovatel ani dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu v rámci nabízeného.


3. Zprostředkovatel srovnává podmínky dodavatelů produktů a poskytovatelů služeb na portálu, a to na základě veřejně dostupných informací nebo dle individuálně sjednaných podmínek s jednotlivými dodavateli. Samotné srovnání nabídek portálu je zpravidla orientační. Zprostředkovatel není povinen na portálu zveřejňovat veškeré nabídky všech dodavatelů daného produktu nebo služby na daném (relevantním) trhu.


4. Pro objednání (zprostředkování) možnosti uzavření smlouvy na poskytování služby nebo koupi produktu je uživatel povinen postupovat dle pokynů uvedených na portálu a vyplnit objednávkový formulář sestávající z následujících informací:


1) objednávaná služba nebo produkt,


2) jméno a příjmení,


3) telefonní číslo,


4) e-mailová adresa (e-mail),


5) adresa připojení.
(souhrnně též jen „objednávka")


5. Na základě vyplněné nezávazné objednávky bude uživateli do jím zadané e-mailové schránky zaslána rekapitulace , poté bude uživatel kontaktován Zprostředkovatelem za účelem doplnění dalších osobních údajů, jejichž penzum může být u každého dodavatele odlišné. Po zadání těchto údajů bude objednávka předána konkrétnímu dodavateli, který je následně oprávněn s uživatelem uzavřít smluvní závazek na požadovanou službu nebo produkt. 


6. Uživatel zadáním svých údajů dává najevo, že jej ve věci poptávky (objednávky) služeb má kontaktovat zaměstnanec nebo jiný zástupce Zprostředkovatele, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem).


7. Smlouvu vyplývající z objednávky uzavírá uživatel na základě svého vlastního svobodného výběru dodavatele. K uzavření smlouvy dochází na základě projevu svobodné vůle uživatele, a to přímo s dodavatelem služby nebo produktu.


III. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


1. Uživatel bere na vědomí, že software Zprostředkovatele, jakož i jeho jednotlivé součásti, jsou chráněny autorským právem a zároveň tímto prohlašuje, že nebude vykonávat jakoukoliv činnost vedoucí ke zneužití nebo neoprávněným zásahům do softwaru Zprostředkovatele vč. všech jeho součástí.


2. Uživatel není oprávněn při využívání rozhraní portálu používat jakékoliv mechanismy, software nebo jiné metody a postupy, které by mohly mít jakékoliv negativní dopady na provoz portálu nebo na údaje uživatelů (např. neoprávněně sbírat data za pomoci tzv. botů apod.). Portál je možné užívat jen v rozsahu, který se negativně nedotýká práv ostatních uživatelů a Zprostředkovatele.


3. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů třetích osob do portálu nebo jeho užití v rozporu s jeho určením.


4. Doplňující informace k nabízené službě poskytuje Zprostředkovatel prostřednictvím e-mailu: info@porovnejsito.cz nebo na telefonu +420 774 836 341


5. Uživatel, který je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, v platném znění, rovněž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, přičemž věcně příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, dostupná na adrese https://www.coi.cz.

 


6. Zprostředkovatel je oprávněn k podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění získaného dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


IV. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ, ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


https://www.porovnejsito.cz/ochrana-osobnich-udaju

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek ve vztahu k fyzickým osobám v rozporu se zákonem, použije se v takovém případě zákonná úprava; to neplatí v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek v rozporu s jiným ustanovením obchodních podmínek, použije se to ustanovení, které je pro spotřebitele, resp. uživatele příznivější.


2. V případě vyplnění objednávkového formuláře zástupcem právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů může být následné uzavření smlouvy řešeno individuálně, tedy odlišně od postupu uzavírání smluv definovaného v těchto obchodních podmínkách.


3. Dojde-li ke změně obchodních podmínek, přičemž se některé ustanovení stávajících podmínek stane neplatným, nemá tato neplatnost vliv na ustanovení ostatní; v kolizi se použije


odst. 1. Případné změny a doplňky obchodních podmínek budou prováděny pouze písemnou formou, přičemž při každé změně bude změněna i verze obchodních podmínek.


4. Kontaktní údaje Zprostředkovatele: adresa pro doručování Porovnejsito.cz s.r.o., Olomouc, Nová Ulice, 779 00, e-mail: info@porovnejsito.cz, telefon +420 774 836 341.


5. Samotné užívání portálu uživatelem v souladu s relevantními právními předpisy a těmito obchodními podmínkami je bezplatné.


6. Bude-li vztah mezi Zprostředkovatelem a uživatelem obsahovat mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že se takový vztah bude řídit českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z jiných závazných právních předpisů. Smluvní závazek/objednávku je možné sjednávat pouze v českém jazyce.


7. Veškeré právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se při užívání portálu řídí účinnými právními předpisy České republiky.

 

V Olomouci dne 14. 9. 2020