Zásady ochrany soukromí, zpracování a ochrana osobních údajů

Porovnejsito.cz s. r. o. se sídlem Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc, Nová Ulice, IČO: 06523072 (dále jen „správce údajů“) zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dále v souladu s Obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) osobní údaje uživatelů webového portálu www.porovnejsito.cz (dále jen „subjekt údajů“). Správce údajů zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s Článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to zejména(s ohledem na zákonnost dle Článku 6 GDPR) za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací a s nimi souvisejících produktů (dále jen „služby“).
 
 
     1. ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ
 
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní kontakt nebo e-mailová adresa a dále také adresa připojení, na které mají být služby poskytnuty, a to pro účely poskytnutí nabídky poptávaných služeb ze strany správce údajů, resp. pro účely následného uzavření smlouvy s některým z poskytovatelů služeb elektronických komunikací (dále jen „poskytovatel“), který je zároveň obchodním partnerem správce údajů.
 
Správce údajů zpracovává veškeré informace vyplývající z poptávky služby a případně následné objednávky subjektu údajů (jako druh objednané služby od poskytovatele) a tyto údaje později využívá ke své vnitřní potřebě nebo formulaci výhodnější nabídky, popř. doplňkové nabídky služeb.
 
Domluví-li se po kontaktování dle předchozího odstavce správce se subjektem údajů na zprostředkování uzavření smlouvy s poskytovatelem, bude správce pro účely uzavření smlouvy požadovat následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození/rodné číslo, číslo OP nebo jiného dokladu totožnosti, adresa elektronické pošty,telefonní číslo apod.
 
Poskytnutí všech těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření a následné plnění smlouvy.
 
V případě uzavření smlouvy s poskytovatelem mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využívány k zasílání obchodních sdělení v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, avšak pouze v případě, že subjekt  takové zasílání neodmítl.
 
     2. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 
Subjekt údajů bude mítk informacím o svých osobních údajích přístup, kdykoliv o to požádá. To znamená, že kdykoliv o to požádá, dostane výpis o tom, jaké a v jakém rozsahu jsou jeho osobní údaje správcem údajů zpracovávány.
 
Subjekt údajů má právo požadovat opravu, úpravu, omezení nebo úplný výmaz svých osobních údajů, popř. vznést námitku proti jejich zpracování.
 
Žádné osobní údaje poskytnuté subjektem údajů nebudou vyžadovány, zpracovávány nebo uchovávány pro jiné účely než ty, které jsou stanoveny v těchto zásadách. To znamená, že osobní údaje vyplněné v rámci odeslání vyplněného formuláře nezávazné poptávky budou využity ke kontaktování subjektu údajů, uskutečnění nabídky/návrhu na uzavření smlouvy a zasílání obchodních sdělení.Další osobní údaje (ve výše uvedeném rozsahu) budou po subjektu údajů vyžadovány pouze pro účely uzavření smlouvy.
 
V případě následného uzavření smlouvy s poskytovatelem nebo v případě výslovného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení využity pouze ke kontaktování, resp. oslovování subjektu údajů v rámci poptávané nabídky, zasílání obchodních sdělení případně v rámci nabídky služeb zprostředkovávaných správcem údajů.
 
V případě pochybností uživatele o tom, že správce údajů nebo jím určený zpracovatel nebo poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu s právním řádem, zejména nejsou-li osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování přesné atp., může subjekt údajů požádat správce údajů, zpracovatele nebo poskytovatele o vysvětlení. Subjekt údajů může také případně požadovat, aby správce údajů, zpracovatel nebo poskytovatel odstranili takto vzniklý stav. Zpravidla se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li takový požadavek (na odstranění nežádoucího stavu) subjektu údajů podle předchozí věty shledán oprávněným, správce údajů, zpracovatel nebo poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů, zpracovatel nebo poskytovatel takové žádosti, má subjekt údajů možnost obrátit se přímo na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Tímto odstavcem není nikterak dotčeno oprávnění uživatele obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
     3. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
 
Osobní údaje budou zpracovávány a zpřístupňovány řádně proškoleným zaměstnancům správce údajů, přičemž dále mohou být osobní údaje zpracovávány na základě písemné smlouvy i třetí osobou; zpravidla se bude jednat o obchodního zástupce.
 
Osobní údaje budou v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy zpracovávány a zpřístupňovány i jiným správcům (poskytovatelům), jakožto příjemcům osobních údajů.
 
V současné době neprobíhá žádné předávání osobních údajů do zahraničí.
 
Veškerá manipulace s poskytnutými osobními údaji je zabezpečena takovými postupy, aby byla v co možná nejvyšší míře eliminována možnost tyto osobní údaje zneužít.
 
Zařízení, na kterých jsou osobní údaje zpracovávány, jsou zabezpečeny aktuálními verzemi placených originálních antivirových programů. Pravidelně také dochází ke kontrolám systémů, aby bylo možné včas odhalit možná slabá místa a následně bezodkladně učinit potřebná bezpečnostní opatření, a to s ohledem na současné technologické možnosti.
 
Vstupy do počítačů a systémů jsou chráněny hesly a při přenosu nebo předávání osobních údajů mezi správcem údajů a poskytovatelem k tomuto dochází za pomocí šifrované komunikace.
 
Veškerá komunikace subjektu údajů na webových stránkách je taktéž zabezpečena šifrováním (např. chat).
 
 
     4. DOBA A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ
 
Kontaktní osobní údaje zadané při vyplnění poptávky v rozsahu jméno, příjmení a e-mail budou správcem údajů zpracovávány po dobu 60 měsíců (5 let) ode dne zprostředkování uzavření smlouvy s poskytovatelem.
 
Osobní údaje nutné pro uzavření smlouvy s poskytovatelem budou uchovávány po dobu, než budou předány poskytovateli (zpravidla do 30 dní).
 
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické i analogové podobě, a to automatizovaným způsobem při zadávání nezávazné poptávky na webovém portálu nebo neautomatizovaným způsobem v případě předávání osobních údajů správci pro účely uzavření smlouvy s poskytovatelem.
 
     5. DALŠÍ INFORMACE, COOKIES
 
V případě neposkytnutí osobních údajů nemůže být zprostředkováno uzavření smlouvy, neboť subjekt údajů nebude pro tyto účely dostatečně identifikován.
 
Výkon práva na informace o zpracovávaných osobních údajích je primárně bezplatný. Úplatu může správce údajů po subjektu údajů vyžadovat pouze za předpokladu, že žádosti o zpřístupnění informací o výše uvedených právech subjektu údajů se budou opakovat nebo budou zjevně nedůvodné, přičemž z těchto důvodů může být žádost i odmítnuta.
 
Do koncového zařízení subjektu údajů budou ukládány funkční cookies, a to za účelem nezbytného fungování webového portálu, kdy tedy z tohoto důvodu neumožňuje webový portál jejich vypnutí.
 
Dalšími cookies, které jsou ukládány do koncového zařízení subjektu údajů, jsou cookies pro sociální média a reklamy. Jedná se o cookies, které umožňují třetím stranám zobrazování personalizované reklamy a vůbec usnadňují pohyb v internetovém prostředí. Ukládání těchto cookies již lze zakázat. Nástroje třetích stran, které správce údajů využívá, jsou: Google Analytics, Facebook Pixel, OpenStreetMaps a Tawk.to.
 
Jakékoliv doplňující informace nebo informace o možnosti realizace práv subjektu údajů je možné získat zasláním žádosti na adresu sídla správce údajů, e-mailu: info@porovnejsito.cz nebo na telefonním čísle: + 420 774 836 341.